Geschiedenis

Opgericht als verenig­ing in 1984 in Ros­malen, is Het Koor in de loop der jaren uit­ge­groeid tot een hechte groep zangers en zan­ger­essen, die elke week met veel ent­hou­si­asme repeteert en – als het even kan – van elk con­cert iets bij­zon­ders probeert te mak­en. We geven ieder jaar een voorstelling, steeds weer ‘hele­maal anders’. Een jaar­lijks wis­se­lende pro­ject­groep geeft hier alti­jd weer op cre­atieve wijze invulling aan.

Onze nieuwe voorstelling

Bestel kaarten!
Meer infor­matie

Ontspanning

We repeteren serieus, maar plezi­er mak­en en elka­ar ont­moeten zijn ook belan­grijk voor ons. Na afloop van de repeti­tie kun je, als je zin hebt, nog gezel­lig naprat­en onder het genot van een drankje. Het Koor bestaat al meer dan 35 jaar en is inmid­dels een hechte groep. Jaar­lijks organ­is­eren we een Koor­week­end met ontspan­ning en muziek. We organ­is­eren ook elk nieuw seizoen een gezel­lige opstar­tac­tiviteit en een afs­lui­tende pick­nick. Daar­naast zijn er af en toe nog de roem­ruchte Koor­feesten. Alles geheel vri­jbli­jvend natu­urlijk, zon­der enige ver­plicht­ing. 

Repertoire

Het Koor kent een veelz­i­jdig, klassiek reper­toire. Daar­naast proberen we ook graag nieuwe din­gen uit, zoals muziek uit de mid­deleeuwse kroeg, of de mod­erne klanken van Gjei­lo, Lau­rid­sen of Pärt. Daar­bij nodi­gen we vaak jonge muzikan­ten, zangers of acteurs uit om met ons mee te spe­len en te zin­gen. Dit geeft een bij­zon­dere aan­vulling op onze eigen muzikale en cre­atieve tal­en­ten. Op de pag­i­na ‘Nage­ni­eten’ vind je impressies van onze eerdere optre­dens terug.

Nage­ni­eten